Lønn for strevet!
10. mai 2010

Som de fleste av dere nå vet, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å fjerne forbrenningsavgiften fra 1.september i år. Regjeringen har dermed valgt å følge bransjens råd om å fjerne denne avgiften, skriver styreleder Rune Volla (bildet) og daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme i en kommentar.

- Forbrenningsavgiften har etter vår mening ikke lenger har noen annen effekt enn å være konkurransevridende i et felles norsk-svensk avfallsmarked. Sverige fjerner en tilsvarende avgift fra samme tidspunkt etter å ha kommet til det standpunkt at avgiften ikke virket etter formålet.

Norsk Fjernvarme vil gi honnør til regjeringspartiene for at de har sett hvilke skadevirkninger en ensidig avgift har på norsk avfallsforbrennings- og fjernvarmebransje. I arbeidet med saken har vi sett at det var andre norske næringsinteresser som så seg tjent med at avgiften skulle bestå og dermed har arbeidet hardt mot en fjerning. Vi er på vegne av norsk avfalls- og energipolitikk glad for at de ikke har lykkes.

Det er ganske nøyaktig ett år siden Norsk Fjernvarme valgte å gjøre arbeidet med å få fjernet forbrenningsavgiften til en hovedsak. På dette tidspunkt så vi at de av medlemmene som er avhengige av avfallsvarme som grunnlast var i ferd med å få store problemer. Sviktende avfallstilgang i Sverige gjorde at svenske forbrenningsanlegg begynte å dumpe mottaksprisene i det norske markedet hvor mange av anleggene er i en sårbar oppbyggingsfase. Ikke alle medlemmer har hatt noen egeninteresse av at avgiften skulle fjernes. Likevel har det vært full oppslutning om foreningens arbeid. Dette er, etter min mening, et godt eksempel på at vår forholdsvis lille forening har evne og styrke til å samle seg om de viktige sakene.

Av ulike årsaker var Norsk Fjernvarme i utgangspunktet alene om arbeidet med å fjerne avgiften. Avfall Norge kom etter en rask intern avklaring også med. Etter det har  KS bedrift og Energi Norge valgt å bli allierte i saken, og sammen har vi til sammen gjennomført ett års velorganisert arbeid mot myndighetene for å argumentere for fjerning av avgiften.

Som rådgiver og koordinator for arbeidet har vi hatt Torbjørn Leidal. Han har vist et imponerende pågangsmot og en svært god evne til å sette seg inn i detaljene i saken og formidle disse på en enkel måte videre til politikere og presse. Han har lært oss at langsiktig kontinuerlig arbeid må til og at ingenting kan erstatte ekte engasjement.

Både foreningens styre og sekretariatet har nedlagt mye arbeid i denne saken som innimellom har hatt både opp- og nedturer.

Utfordringene for norsk forbenningsbransje og for avfallsforbenning som grunnlast i fjernvarme er ikke borte selv om avgiften nå fjernes. De svenske rammebetingelsene er, som de alltid har vært, fortsatt vesentlig bedre enn de norske. Uansett vil konkurransevilkårene for norsk avfallsforbrenning forbedres vesentlig med 100 kr/tonn.

Ha en god fjernvarmevår inntil vi møtes i Bergen!

 

Hilsen Rune og Heidi
 Styreleder Rune Volla i Norsk Fjernvarme (bildet) og daglig leder Heidi Juhler er glade for at ett
KALENDER